Fotogalerie

zobrazit vice

Přijímací řízení

Přijímací řízení do MŠ České Meziříčí

Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání. Dále  pak po dohodě se zřizovatelem MŠ obce České Meziříčí a kritérií přijímacího řízení MŠ České Meziříčí.

Jak přihlásit své dítě

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 se uskuteční dne: 3.5.2024 od 9.00 do 12.00 hodin

K „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je nutné doložit rodný list dítěte, očkovací průkaz a občanský průkaz zákoného zástupce.

 

Tiskopis „ Žádost o přijetí“ naleznete na našich webových stránkách www.mscm.cz v sekci dokumenty od 1.4.2024. V tištěné podobě si je můžete vyzvednout v MŠ České Meziříčí.

Očkování

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Registrační číslo bude doručeno zákonnému zástupci stejnou cestou, jakou byla doručena přihláška.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a ve vývěsce školy nejdéle dne: 28.5.2024

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Jana Černá – ředitelka MŠ

 

Pokud počet podaných žádostí převýší kapacitu MŠ, bude při přijímacím řízení postupováno podle předem stanovených Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které naleznete v sekci  Dokumenty .

 

 

 

 

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace