Fotogalerie

zobrazit vice

Vzdělávání

Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program byl rozpracován v souladu s RVP a obecně platnými právními předpisy. Přihlížely jsme k prostorám budovy, materiálním a sociálním podmínkám a sestavě pedag. sboru. Snažíme se využít všech dostupných metodických zdrojů. Program činností vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. Program je rozdělen do tří integrovaných bloků. Všechny třídy mají rozpracované TVP. Bloky mohou učitelky rozvíjet, doplňovat, zpracovávat dle zájmu dětí a situací, které vyplynou ze života dětí.

Vize

„Učit děti žít s úctou k přírodě, být šťastný v současnosti a nést odpovědnost k budoucnosti.“


Záměr

Dát dítěti dobré základy do života i do vzdělání, zaměřit se na prožitkové učení, tématické a situační plánování. Získat a plně využívat poznatky o dítěti. Tento školní program plně realizovat ve třídách a to tak, aby v úzké vazbě s rodiči umožnil všem dětem optimálně rozvinout vstřícný a pozitivní vztah ke světu.

CO DÍTĚ V TOMTO VĚKU PROŽIJE A CO Z PODNĚTŮ OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJME, JE TRVALÉ.

Cíl

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. Osvojování si základů hodnot, na nichž je založená naše společnost.

Rozvíjení samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Při plnění rámcových cílů vzdělávacího programu je velmi důležitý také vztah k rodině, uvědomit si nejbližší členy své rodiny.

Správné chování člověka k přírodě a životnímu prostředí.

Samostatně se výtvarně vyjadřovat, dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu rozvíjet podvědomí o životě zvířat a lidí na planetě Zemi a získat podvědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti.

Výstupy

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka. Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno. Vyjádřit samostatně myšlenky, nápady, pocity a prožitky. Vyjádřit se prostřednictvím hudebních činností. Naučit se nazpaměť krátké texty. Postupně zvládat základní pohybové dovednost. Spolupracovat s ostatními. Uplatňovat svá práva, přání a potřeby. Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě a věcem. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků.

Formy vzdělávání

Vzdělávání bude uskutečněno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem, spontánních a řízených aktivit.

Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou spontánního učení.

Všechny činnosti obsahují hry a tvořivost. Individuálního vzdělávacího plánu využívat k rozvoji dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ a dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.

Další formou, která naplňuje záměry vzdělávání,  patří nadstandardní aktivity : seznámení s anglickým jazykem, návštěva solné jeskyně, společné akce rodičů a dětí, výlety, výstava - Tvoříme s rodiči, exkurze.


Náš ŠVP má navržené tři hlavní integrované bloky. Jsou postaveny tak, aby vzdělávání přispívalo k naplňování kompetencí. Jsou závazné pro všechny třídy naší MŠ. Určují širší obsahový rámec.

 

Vzdělávací obsah

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy, České Meziříčí


“KDO CHCE POZNAT CELÝ SVĚT, PŮJDE S NÁMI TAM I ZPĚT”


NAŠE MOTTO:

“Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím.”

 

Využij každé příležitosti, abys pro přírodu vykonal něco prospěšného.

Chovej se v přírodě tiše a nenápadně.

Choď co nejvíce pěšky, abys toho co nejvíce viděl.

Buď přítelem všech živočichů

Raduj se z přírodních krás, ale nenič je.

 

 

OBSAH ŠVP JE ZPRACOVÁN DO TŘÍ INTEGROVANÝCH BLOKŮ:

1/ ČLOVĚK

2/ PŘÍRODA

3/ SVĚT KOLEM NÁS

 

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace