Fotogalerie

zobrazit vice

Aktualita

14
zář

Omluvání dětí s povinnou předškolní docházkou

Omlouvání nepřítomnost dítěte

1. Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

2. Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

3. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

a) oznámení nepřítomnost do 1 měsíce - telefonicky, písemně či osobně zaměstnanci MŠ

b) oznámení nepřítomnost od 1-3 měsíců - písemnou formou na e-mail mateřské školy cerna.mscm@seznam.cz

c) oznámení nepřítomnost od 3 měsíců - formou lékařského potvrzení

Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace