Fotogalerie

zobrazit vice

Projekty

KE KAŽDÉMU SLOVÍČKU NAJDEME SI CESTIČKU

projekt červené třídy


Motto:  „Pověz a poslouchej, ničeho se nelekej, všechno hravě zvládneme, správně mluvit budeme“.
 
ZÁMĚR
Projekt je zaměřen na zlepšení celkové úrovně vyjadřovacích schopností u dětí v  naší třídě. Díky promyšlené a pravidelné logopedické práci dochází u většiny dětí nejen k výraznému zlepšení vyjadřovacích schopností, ale ,,rozmlouvají" se i děti, které se dříve styděly mluvit před ostatními. Projekt se prolíná i s ostatními činnostmi v MŠ = rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotorické cviky, hry na rozvoj smyslů, cvičení rozvíjející rytmické a rozumové schopnosti atd. Skupinová práce probíhá během dopoledne při řízených činnostech a na lehátkách před četbou pohádky. Práce ve skupinkách je prováděna buď při ranních hrách, po obědě, při odpoledním odpočinku (pokud dítě nespí) nebo při odpoledních činnostech.
Logopedická prevence spočívala především v každodenním zařazování dechových a artikulačních cvičení = cvičení na polohování a pohyblivost jazyka, tváří, čelisti a mimického svalstva. Dále to jsou rozhovory s dětmi, prohlížení knížek, čtení malovaných obrázků, cvičení rozvíjející sluchu, zraku, hry na rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování a používání správné gramatiky, poslech a zpívání písniček a nácvik básniček, čtení pohádek (každý den), dramatizace.

ČINNOSTI
poskytování individuální péče dětem s mírnější řečovou vadou
rozvoj řečových schopností všech dětí
nákup a vybavení pomůcek, materiálů, knih, začlenění těchto logopedických pomůcek a do procesu vzdělávání
vytvoření prostoru pro umístění logopedických pomůcek.
získání rodičů k aktivní spolupráciDalší projekty …

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace