Fotogalerie

zobrazit vice

Přijímací řízení

Přijímací řízení do MŠ České Meziříčí

Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění O předškolním vzdělávání. Dále  pak po dohodě se zřizovatelem MŠ obce České Meziříčí a kritérií přijímacího řízení MŠ České Meziříčí.

 

 

Jak přihlásit své dítě

Formulář Žádost o přijetí dítěte do MŠ, který nalzente v sekci Dokumenty, nebo si ho vyzvednete v MŠ, řádně vyplníte, necháte potvrdit u své pediatričky očkování dítěte a odevzdáte zpět do MŠ při zápisu dne 7.5.2020. Při podání bude ke každé žádosti přiděleno Registrační číslo .

Pokud počet podaných žádostí převýší kapacitu MŠ, bude při přijímacím řízení postupováno podle předem stanovených Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které naleznete v sekci  Dokumenty .

Vásledky přijímacího řízení - seznam přijatých dětí, bude zveřejněn na informační nástěnce v MŠ, na www. stránkách MŠ v sekci dokumenty  a na veřejné vývěsce na obecním úřadě v Českém Meziříčí. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude zasláno poštou do vlastních rukou.

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

1/ rodný list dítěte

2/průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

3/žádost o přijetí vyplněnou a potvrzenou o pravidelném očkování dítěte od lékaře, popřípadě doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

4/ očkovací průkaz dítěte

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 020 předškolní vzdělávání povinné.

Více v sekci Dokumenty

 

 

 

 

 

 

© 2013 mscm.cz | webdesign Tomáš Rolejček | Administrace